Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej?

Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka dla wielu dłużników stała się wybawieniem z trudnej sytuacji, która spędzała im sen z powiek. Tym bardziej atrakcyjna wydaje się, gdy możemy skorzystać z tzw. przygotowanej likwidacji. Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej i co jest potrzebne, aby skorzystać z tej instytucji.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, jest procesem polegającym na częściowym i w wyjątkowo trudnych przypadkach całkowitym oddłużeniu konsumentów, którzy nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Najczęściej z powodu swojej niewypłacalności lub gdy wpadli w tzw. spiralę zadłużenia. W świetle prawa postępowanie to jest przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej?

Pre-pack jest przygotowaną likwidacją konsumencką polegającą na sprzedaży składników majątku o wysokiej wartości, głównie nieruchomości lub kosztownego samochodu. Możliwość ta wynika z art. 491 (2) ust. 1a Prawo upadłościowe brzmiącej „w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości”. Rozwiązanie to daje możliwość pełniejszego zaspokojenia wierzycieli, a także szybszego zakończenia postępowania upadłościowego. Dzieje się tak ze względu na to, że składając wniosek o upadłość, przyznany upadłemu syndyk nie będzie musiał wyszukiwać kupców na dany składnik majątku.

Jak można wskazać nabywcę składniku majątku?

Wraz ze złożeniem wniosku do sądu o upadłość konsumencką upadły lub niezaspokojony wierzyciel (który również może wnieść do sądu o upadłość dłużnika) należy złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Ideą pre-packu jest posiadanie przez dłużnika już umówionego nabywcy majątku, z którym uzgodniona została cena sprzedaży (do wniosku dobrze jest dołączyć projekt umowy sprzedaży, która finalnie ma być zawarta przez syndyka). Należy również uwzględnić przepisy obowiązujące od 24 marca 2020 r., mówiące, że do wniosku załącza się:

  • dowód wpłaty wadium w wysokości 1/10 oferowanej ceny wykonanej przez nabywcę – brak dowodu wpłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (wpłaty dokonuje się na rachunek depozytowy sądu);
  • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku z podaniem adresów tych wierzycieli (w wypadku sprzedaży nieruchomości chodzić będzie o wierzycieli hipotecznych);
  • odpisy wniosku wraz z załącznikami dla wierzycieli zabezpieczonych na majątku (których w wyznaczonym terminie sąd wezwie do zajęcia stanowiska w kwestii warunków proponowanej sprzedaży);
  • opis i oszacowanie składnika.

Czy przygotowana likwidacja w upadłości to dobre rozwiązanie?

Jeśli doprowadziliśmy do tak trudnej sytuacji, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej na skutek nieuregulowanych rachunków, leasingów czy pożyczek gotówkowych, to zapewne zależy nam na tym aby zatrzymać majątek dla siebie lub najbliższych. Nieco lepszym rozwiązaniem byłoby jednak skontaktowanie się z wierzycielami i ustalenie planu ich spłaty bez konieczności przechodzenia tak trudnej i stresującej drogi, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Materiał Partnera